Informacja za 2013, 2014, 2015 r.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
27 września 2017

Informacja o osiągniętych poziomach recyklingu za rok 2013, 2014, 2015

Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Burmistrz Gminy Włoszczowa informuje o osiągniętych przez gminę poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami
oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych
do składowania:

  • Osiągnięty poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła: 2013 r.: 70,6%, 2014 r.: 64,02%, 2015 r.: 28,42%,
  • Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodamiinnych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych:
    2013 r.:100 %, 2014 r.: 100%, 2015 r.: 100%,
  • Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania: 2013: 10,5%, 2014 r.: 15,12%, 2015 r.:14,73%.