Włoszczowski Pakiet Antykryzysowy. Dowiedz się jak możesz skorzystać z pomocy gminy

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
29 kwietnia 2020

W związku z wprowadzeniem stanu epidemii koronawirusa Gmina Włoszczowa przygotowała pakiet pomocowy, aby powstrzymać skutki sytuacji kryzysowej, w jakiej znaleźli się przedsiębiorcy. Pomoc w szczególności kierowana jest do firm, które zostały zmuszone do czasowego zawieszenia działalności lub w sposób znaczny ograniczyły swoją działalność. Każdy wniosek będzie traktowany  indywidualnie. Na szczegółowe pytania dotyczące stosowania ulg odpowiedzą pracownicy Wydziału Finansowego UG pod nr tel. 41 39 42 669 wew. 113, 103, 129.  Druki potrzebne do złożenia wniiosku znajdują się w załączony plikach oraz w zakładce - druki do pobrania w module e-urząd. Kto może wnioskować o wsparcie?

 1. Przedsiębiorcy będący podatnikami podatku od nieruchomości prowadzący działalność ujętą w § 8 ust.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń , nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii ( Dz. U. z 2020r. poz. 697) to jest :

1)        polegająca  na przygotowaniu i podawaniu posiłków i napojów gościom siedzącym przy stołach  oraz gościom dokonującym własnego wyboru potraw z wystawionego menu, spożywania na miejscu;

2)         związaną z organizacją, promocją lub zarządzaniem imprezami, takimi jak wystawy, kongresy, konferencje;

3)         twórczą związaną z wszelkimi zbiorowymi formami kultury i rozrywki;

4)         związaną ze sportem i rekreacją w szczególności: klubów sportowych, klubów tanecznych, basenów, siłowni, klubów fitness;

5)         związaną z projekcją  filmów, nagrań wideo w kinach, oraz działalności klubów filmowych;

6)         związaną z prowadzeniem obiektów noclegowych turystycznych i miejsc krótkotrwałego zakwaterowania;

7)         związaną z fryzjerstwem i pozostałymi  zabiegami kosmetycznymi;

8)         związaną  z działalnością  salonów tatuażu i piercingu;

9)         związaną z poprawą  kondycji finansowej;

10)     działalności bibliotek, archiwów oraz pozostałej  działalności  związanej z kulturą na podstawie uchwały Nr XVIII/132/20 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 24 kwietnia 2020r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości  ( ogłoszonej w Dzienniku Urz. Woj. Świętokrzyskiego z 2020r. poz. 1690) mogą ubiegać się o  zwolnienie  od podatku nieruchomości. Zwolnienie dotyczy podatników podatku od nieruchomości  posiadających  status przedsiębiorcy i prowadzący ww działalność, którzy łącznie spełniają  następujące warunki :

1)         rozpoczęli prowadzenie działalności  gospodarczej przed dniem 1 marca 2020r;

2)         nie zalegają  z płatnością  podatku od nieruchomości  na koniec miesiąca lutego 2020r.

3)         ponieśli negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19 w postaci  pogorszenia płynności finansowej  i nie znajdowali się w trudnej sytuacji w rozumieniu ogólnego rozporządzenia w sprawie wyłączeń grupowych w dniu 31 grudnia 2019r, a kwota udzielonej pomocy  publicznej nie przekroczy łącznie 800 000 euro na przedsiębiorstwo.

Warunkiem udzielenia zwolnienia jest złożenie przez podatnika  korekty deklaracji  na podatek od nieruchomości  lub informacji  o nieruchomościach  oraz oświadczenia  przedsiębiorcy  zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik do uchwały Nr XVIII/132/20 z dnia 24 kwietnia 2020r.

Oświadczenie wraz korektą deklaracji lub informacji  winno być złożone nie później  niż do 30 czerwca 2020r. :

 • w formie dokumentu  papierowego za pośrednictwem  operatora pocztowego,
 • w formie elektronicznej  poprzez  skrzynkę  podawczą  EPUAP podpisany  kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

 

 1. Przedsiębiorcy, którzy  zostali dotknięci konsekwencjami epidemii i nie są objęci zwolnieniem , mogą  na czas trwania  stanu epidemii  ubiegać się  o przedłużenie  terminów płatności  rat podatku od nieruchomości  za miesiąc maj, czerwiec 2020r. do dnia 30 września 2020r. zgodnie z podjętą uchwałą Nr XVIII/133/20 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 24 kwietnia 2020r. ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Woj. Świętokrzyskiego z 2020r.  poz. 1691 , którzy łącznie spełniają  następujące warunki :

1)         płynność finansowa podatnika uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych  konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19’

2)         podatnik nie zalega w podatku od nieruchomości  do końca lutego 2020r.

3)       podatnik nie  znajdował się w trudnej sytuacji w rozumieniu ogólnego rozporządzenia w sprawie wyłączeń grupowych w dniu 31 grudnia 2019r, a kwota udzielonej pomocy  publicznej nie przekroczy łącznie 800 000 euro na przedsiębiorstwo.

Warunkiem  przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości  jest złożenie  przez podatnika oświadczenia przedsiębiorcy  zgodnie z wzorem  stanowiącym załącznik  do uchwały Nr XVIII/133/20 z dnia 24 kwietnia 2020r.  nie później  niż do dnia 30 czerwca 2020r. :

 • w formie dokumentu  papierowego za pośrednictwem  operatora pocztowego,
 • w formie elektronicznej  poprzez  skrzynkę  podawczą  EPUAP podpisany  kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.
 1. 3.   Ponadto przedsiębiorcy, którzy  zostali dotknięci  konsekwencjami epidemii  i ponieśli negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19 w postaci pogorszenia płynności finansowej mogą ubiegać  się także  w oparciu o art. 67 a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja  podatkowa (Dz. U. z 2019r. poz. 900 ze zm.) o :
 • odroczenie terminu płatności podatku ,
 • rozłożenie na raty podatku ,
 • umorzenie odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych.

 Aby uzyskać  tą formę ulgi , przedsiębiorca  powinien złożyć indywidualny wniosek z dokumentami (w plikach do pobrania):

 • formularz informacji  przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19,

         dokumenty finansowe  obrazujące  utratę płynności finansowej ( np. przychody za I kwartał 2020r. w porównaniu  do przychodów  z roku 2019).

         oświadczenie o stanie majątkowym (dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą).

Wniosek  z wymaganymi załącznikami, przedsiębiorca może złożyć :

 • w formie dokumentu  papierowego za pośrednictwem  operatora pocztowego,
 • w formie elektronicznej  poprzez  skrzynkę  podawczą  EPUAP podpisany  kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Udzielenie ulgi  w postaci odroczenia, rozłożenia na raty lub umorzenia odsetek za zwłokę stanowi pomoc publiczną, o której mowa w Komunikacie Komisji „ Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19„ ( 2020/c 91 I/01) ( Dz. Urz. UE C 91 I z 20.03.2020)

Jednocześnie informujemy, że prawo nie daje możliwości  nienaliczania odsetek za zwłokę  od podatków niezapłaconych w terminie.

Dodatkowo pragniemy podkreślić , że każdy wniosek będzie traktowany  indywidualnie.

Na szczegółowe pytania dotyczące stosowania ulg, można kontaktować się z pracownikami Wydziału Finansowego pod nr tel. 41 39 42669 wew. 113, 103, 129.

Druki oświadczeń przedsiębiorcy stanowiące załączniki do uchwały w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości jak i przedłużenia terminu płatności tego podatku, formularz informacji przedstawianych  przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19  z art. 67 a Ordynacji podatkowej oraz druki deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości znajdują sięw załączonych plikach oraz na stronie internetowej Gminy Włoszczowa pod adresem: http://wloszczowa.pl/p,73,druki-do-pobrania.

Pełne treści uchwał zostały opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej gminy Włoszczowa pod adresem:  http://www.wloszczowa.eobip.pl/bip_wloszczowa/index.jsp?place=Lead07&news_cat_id=30&news_id=6409&layout=1&page=text

 

Galeria

 • Powiększ zdjęcie