Urząd Gminy Włoszczowa

Akty prawne

Podstawowymi aktami prawnymi określającymi ustrój, organizację, kompetencje oraz zasady działania samorządu gminnego są:

 

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r

Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. - O samorządzie gminnym

Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. - O finansach publicznych

Ustawa z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych


Statut Gminy

Statut Gminy

Zmiany do Statutu Gminy:

- Uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminy

- Uchwała Nr IV/19/11 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 17 lutego 2011 roku

- Uchwała Nr XXXIII/265/13 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 11 czerwca 2013 roku


Uchwała Nr XXIII/142/08 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 3 kwietnia 2008 r. w sprawie zasad używania herbu Miasta Włoszczowa

Uchwała Nr X/73/03 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 27 listopada 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw.

Uchwała Nr IV/21/07 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 7 lutego 2007 roku w sprawie uchwalenia „Regulaminu Nadawania Tytułu Honorowy Obywatel Miasta Włoszczowy”


Stypendia Burmistrza

Uchwała Nr XI/63/07 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 5 lipca 2007r. w sprawie ustanowienia stypendiów Burmistrza dla uczniów gimnazjów oraz zasad ich udzielania

Zmiany:

Uchwała Nr XVII/110/07 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 18 grudnia 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia stypendiów Burmistrza dla uczniów gimnazjów oraz zasad ich wynagradzania

- Uchwała Nr XL/310/09 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 18 grudnia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia stypendiów Burmistrza dla uczniów gimnazjów oraz zasad ich udzielania


Program dożywiania

Uchwała Nr XXXVII/319/14 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 10 stycznia 2014 roku w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Pomoc gminy w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020.

Uchwała Nr XXXVII/320/14 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 10 stycznia 2014 roku w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020.

Uchwała Nr XXXVII/321/14 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 10 stycznia 2014 roku w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020.


Włoszczowska Karta Dużej Rodziny
Uchwała Nr XXXV/295/13 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 14 listopada 2013 roku w sprawie wsparcia rodzin wielodzietnych i przyjęcia Programu "WŁOSZCZOWSKA KARTA DUŻEJ RODZINY".


 Uchwała Nr XXXV/292/13 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 14 listopada 2013 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów podatku rolnego na 2014 rok.

 Uchwała Nr XXV/211/12 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 20 listopada 2012 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Uchwała Nr XXV/204/12 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 20 listopada 2012 roku w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej, zasad poboru, określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.

Uchwała Nr XV/108/11 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 29 listopada 2011 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.