Oświadczenie o dostępności

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Deklaracja dostępności

Oświadczenie w sprawie dostępności

Urząd Gminy Włoszczowa  zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://wloszczowa.pl

Dane teleadresowe jednostki:

Urząd Gminy Włoszczowa

ul. Partyzantów 14

29-100 Włoszczowa

tel: 041 394 26 69

Daty publikacji i aktualizacji

 

Data publikacji: 2003-07-01

Data aktualizacji: 2020-09-23

Status pod względem zgodności

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Zamieszczone na stronie głównej Biuletynu Informacji Publicznej informacje, w postaci artykułów lub załączników, nie są dostępne cyfrowo w całości: zostały opublikowane przed 2018-09-23 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.

Ułatwienia na stronie podmiotowej BIP

- wersja kontrastowa,

- serwis jest rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych np. NVDA.

- zmiana rozmiaru czcionki.

- mapa strony.

Metoda przygotowania oświadczenia

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności informacyjno - komunikacyjnej  i architektonicznej: Anna Malinowska

e-mail: a.malinowska@gmina-wloszczowa.pl

Telefon: 041 394 26 69 w.112

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności cyfrowej: Michał Suliga

e-mail: michal.suliga@gmina-wloszczowa.pl

Telefon: 041 394 26 69 w.104

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Dostępność architektoniczna

Urząd Gminy Włoszczowa, ul. Partyzantów 14, 29-100 Włoszczowa.

Do budynku prowadzą dwa wejścia. Do obu wejść prowadzą schody. Przy głównym wejściu,  przy schodach zamontowany jest dzwonek w celu przywołania pracowników Urzędu przez osoby z dysfunkcją narządu ruchu. Pracownicy Urzędu zapewniają obsługę tych osób na poziomie parteru, gdzie znajduje się również stanowisko ds. informacji.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych oraz oznaczeń w alfabecie Braillea ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu do urzędu.

Istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego, po wcześniejszym uzgodnieniu w godzinach pracy urzędu

Przed budynkiem wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych oraz na parkingu od strony ul. Partyzantów wyznaczono także jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.