Opis systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Włoszczowa

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Od 1 lipca 2013 roku zaczęły obowiązywać nowe zasady odbioru odpadów. Obowiązek podpisania umowy z firmą wywozową przejmie Twoja gmina.Wyłoni ona w konkurencyjnym przetargu firmy, które będą odbierać odpady od wszystkich właścicieli nieruchomości, także od Ciebie. Za odbiór odpadów wszyscy mieszkańcy będą uiszczać opłatę wynikająca ze stawki podstawowej, określonej przez gminę, a wyjątek stanowić będą osoby segregujące odpady – ekologiczni obowiązkowo zapłacą mniej. Dzięki temu „oszczędnym” przestanie „opłacać się” porzucanie odpadów na dzikich wysypiskach lub spalanie ich w piecach.


Co to oznacza dla Ciebie?

Koniec z szukaniem firmy do wywozu Twoich odpadów. Mieszkańcy będą wnosili do gminy opłaty zgodnie z jedną, wyznaczoną w drodze uchwały stawką. W zamian za to gmina wybierze w konkurencyjnym przetargu przedsiębiorcę, który opróżni Twój śmietnik, a jego zawartość wywiezie w odpowiednie miejsce. Co więcej, gmina będzie również sprawować nadzór nad dalszym losem odpadów, z których część trafi na wysypisko, a reszta do recyklingu i odzysku.
Koniec ze zmartwieniami, co zrobić ze starą pralką, rozpadającą się szafą, przeterminowanymi lekami albo zużytymi bateriami – gmina zorganizuje i wskaże Ci punkty odbioru takich odpadów.
Jeśli sortujesz odpady, to - z korzyścią dla środowiska, ale i dla siebie – zapłacisz mniej. Zniknie powód, żeby kłopotliwych odpadów pozbywać się przez spalenie w domowym piecu. Jest to groźne dla zdrowia, a dodatkowo niezgodne z prawem.

Od 5 marca 2013 r. ułatwienia we wprowadzaniu nowego systemu odbioru śmieci
5 marca 2013 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Dzięki zmianom gminy będą mogły bardziej elastycznie dopasować swój system gospodarki odpadami do potrzeb mieszkańców. Zyskają bowiem możliwość łączenia różnych metod naliczania stawek za wywóz śmieci.

Do końca 2012 r. gminy miały obowiązek ustalić stawki opłat za odbiór odpadów. Mogły wybrać jeden z czterech sposobów ich naliczania: od liczby mieszkańców faktycznie zamieszkujących daną nieruchomość, od powierzchni nieruchomości, od ilości zużytej wody lub za gospodarstwo domowe (stawka ryczałtowa). Teraz możliwy będzie wybór różnych metod dla poszczególnych części terenu gmin (np. w części wyposażonej w wodociągi stawka będzie oparta o ilość zużytej wody, natomiast w przypadku pozostałej części - według innej, bardziej odpowiedniej metody).

Nowe przepisy zakładają też możliwość różnicowania przez gminy opłat za wywóz śmieci poprzez wprowadzenie ulg albo dopłat dla gorzej sytuowanych właścicieli nieruchomości, którzy będą spełniać określone kryteria dochodowe. Nowością jest także możliwość złożenia drogą elektroniczną deklaracji o wysokości opłat za wywóz śmieci, w której należy wskazać, czy odpady będą segregowane (a przez to opłaty niższe) czy nie. Ponadto zmodyfikowane przepisy przewidują, że gmina będzie mogła przejąć na siebie od właścicieli nieruchomości obowiązek wyposażenia ich posesji w pojemniki i worki na śmieci oraz utrzymywania koszy w odpowiednim stanie. Dodatkowe koszty gmina pokryje z opłat pobranych od właścicieli nieruchomości.

Co powinieneś zrobić?
Przekaż do urzędu gminy deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami. Dostarczy Ci ją gmina, wraz ze wszelkimi niezbędnymi informacjami. Zdecydujesz w niej, czy będziesz segregował śmieci, czy nie. Od tego będzie zależała wysokość Twojej opłaty.
W przypadku mieszkańców bloków i domów wielorodzinnych to spółdzielnia, wspólnota lub administrator może złożyć deklarację w ich imieniu. Jeśli mieszkasz w domu jednorodzinnym musisz to zrobić osobiście. Pamiętaj także o konieczności rozwiązania umowy z firmą, która dotychczas odbierała śmieci z Twojej nieruchomości. Warunki wypowiedzenia sprawdź w treści umowy, którą zawarłeś. W przeciwnym razie może się okazać, że po 1 lipca br. za odbiór odpadów będziesz musiał zapłacić zarówno gminie, jak i podmiotowi, z którym wiąże Cię umowa. Szczególnie, że niektóre z umów mają kilkumiesięczny okres wypowiedzenia.

Jeśli masz zawartą indywidualną umowę na odbieranie śmieci, to do 1 lipca 2013 r. jesteś zwolniony z ponoszenia na rzecz gminy opłaty za gospodarowanie odpadami. Kopię takiej umowy musisz dołączyć do pierwszej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, która wyślesz do gminy.

Jakie są cele tych zmian?

 •     objęcie wszystkich właścicieli nieruchomości sprawnym systemem odbioru odpadów,
 •     stworzenie lepszych warunków do segregacji śmieci,
 •     uruchomienie łatwo dostępnych punktów zbiórki selektywnej takich odpadów jak: zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble, odpady niebezpieczne,
 •     informowanie mieszkańców gmin, co, gdzie i jak należy wyrzucać,
 •     wyeliminowanie dzikich wysypisk,
 •     likwidacja zjawiska palenia odpadów w domach.


Dzięki nowej ustawie i zwiększonej segregacji odpadów poprawią się wyniki recyklingu i odzysku odpadów, do czego jesteśmy zobowiązani przepisami unijnymi. Do 31 grudnia 2020 roku powinniśmy osiągnąć:

 • poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia wszystkich odpadów z papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła powinien wynieść co najmniej 50%;
 • poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami wszystkich odpadów budowlanych i rozbiórkowych (innych niż niebezpieczne) powinien wynieść co najmniej 70%.

Jakie są obowiązki gminy?
Obowiązkiem gminy będzie redukcja masy odpadów trafiających na wysypiska do poziomu obowiązującego w krajach unijnych. Zmiany w ustawie pozwolą gminom przejąć całkowicie nadzór nad odpadami i zarządzać nimi na swoim terenie.
Firma bądź firmy, które będą odbierały i zagospodarowywały śmieci na terenie gminy zostaną wybrane w drodze przetargu. Sąsiadujące domy będzie obsługiwać jedna firma, co obniży koszty transportu.


Od 1 lipca 2013 r. wyłonione w przetargu firmy zaczną odbierać od mieszkańców odpady każdej wielkości i każdego rodzaju lub zorganizują wraz z gminą punkty ich zbiórki.

Jak będą wyliczane stawki opłat?
To rada gminy zadecyduje, jak często i w jaki sposób będziemy płacić za wywóz odpadów. Gminy:

 •     uchwalą lokalne regulaminy utrzymania czystości porządku,
 •     wyznaczą stawki opłat oraz zasady ich ponoszenia,
 •     przeprowadzą kampanie informacyjne dla mieszkańców.

Opłata za wywóz śmieci będzie wnoszona do gminy. Za te pieniądze będzie ona finansować przyjmowanie, wywóz i segregację odpadów, punkty zbiórki selektywnej oraz obsługę całego systemu.
Rada gminy zdecyduje o wysokości opłaty za wywóz śmieci i sposobie jej wyliczania, wybierając jeden z czterech możliwych sposobów:

 •     liczba mieszkańców faktycznie zamieszkujących nieruchomość,
 •     powierzchnia nieruchomości,
 •     ilość zużytej wody,
 •     od gospodarstwa domowego.

W przypadku nieruchomości niezamieszkałych (tj. szkoły, sklepy) opłata będzie zależeć od liczby wykorzystanych pojemników ze śmieciami oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Czy możliwe jest zmniejszenie opłaty?
Na mocy ustawy opłata za odpady posegregowane będzie niższa, dlatego warto sortować śmieci!

Przepisy i terminy
Nowe zasady odbioru śmieci zaczną obowiązywać już od lipca 2013 r. Obowiązek podpisania umowy z firmą wywozową przejmie gmina.

Z końcem grudnia 2012 r minął termin, w którym gminy powinny:

 •         stworzyć warunki umożliwiające mieszkańcom segregację śmieci
 •         przyjąć regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy,
 •         ustanowić metody naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty,
 •         ustalić terminy, częstotliwość i tryb wnoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 •         stworzyć wzór deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz podać terminy i miejsce jej składania,
 •         ustalić, na jakich zasadach wybrana firma będzie odbierała śmieci.

    Do 1 lipca 2013 r. gminy mają jeszcze czas na:

 •         całkowite uruchomienie nowego systemu wywozu śmieci przewidzianego w ustawie,
 •         wybór firmy odbierającej odpady.