Zbiorniki bezodpływowe

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Podmioty uprawnione do wywozu i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Włoszczowa

Przejdź do - Podmioty uprawnione do wywozu i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Włoszczowa

Będą kontrole opróżniania przydomowych szamb!

Przejdź do - Będą kontrole opróżniania przydomowych szamb!

W związku z licznymi nieprawidłowościami oraz nielegalnymi wywozami nieczystości ciekłych Urząd Gminy Włoszczowa przeprowadza kontrole nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe. Będą sprawdzane umowy oraz dokumenty potwierdzające wywóz nieczystości ciekłych przez przedsiębiorców uprawnionych do prowadzenia takiej działalności.

6 lutego 2019

Zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

Na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych wymagane jest uzyskanie zezwolenia. Zezwolenie, o którym mowa udziela, w drodze decyzji wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce świadczenia usług.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U.  z  2016 r., poz. 250)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.  z 2016 r., poz. 23),
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. 2015, poz. 783 ze zm.)
 • Uchwała Nr XIII/129/16 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 15 lutego 2016r.  w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie miasta i gminy Włoszczowa

Wymagane dokumenty:

Wniosek o wydanie zezwolenia powinien zawierać:

 1. imię, nazwisko, lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby przedsiębiorcy  ubiegającego się o zezwolenie, oraz jego numer identyfikacji podatkowej (NIP);
 2. określenie przedmiotu i obszaru działalności;.
 3. określenie środków technicznych, jakimi dysponuje ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie działalności objętej wnioskiem;
 4. informacje o technologiach stosowanych lub przewidzianych do stosowania przy świadczeniu usług w zakresie działalności objętej wnioskiem;
 5. proponowane zabiegi z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej planowane po zakończeniu działalności;
 6. określenie terminu podjęcia działalności objętej wnioskiem oraz zamierzonego czasu jej prowadzenia.

Do wniosku należy dołączyć:

 1. zaświadczenie albo oświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne,
 2. oświadczenie, o którym mowa w punkcie a, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań,
 3. dokument potwierdzający gotowość odbioru nieczystości ciekłych przez stację zlewną,
 4. kserokopie dowodów rejestracyjnych posiadanych pojazdów z aktualnymi badaniami technicznymi,
 5. przedłożenie tytułu prawnego do terenu,
 6. umowa z podmiotem, świadczącym usługi mycia i dezynfekcji pojazdów,
 7. oświadczenie, że teren na którym będą parkowane pojazdy wykorzystywane przy wykonywaniu usług objętym wnioskiem jest utwardzony i zabezpieczony przed przedostaniem się do gruntu zanieczyszczeń będących wynikiem eksploatacji pojazdów, jest ogrodzony i zabezpieczony przed dostępem osób trzecich,
 8. oświadczenie lub dokument potwierdzający posiadanie przez wnioskodawcę punktu napraw pojazdów lub dokument potwierdzający możliwość korzystania z usług innego podmiotu świadczącego usługi w tym zakresie,
 9. opłata skarbowa w wysokości 107,00 zł.

Termin i sposób załatwienia
Sprawa załatwiana jest w formie decyzji administracyjnej w ciągu miesiąca od dnia wpływu wniosku do Urzędu, w sprawach szczególnie skomplikowanych w terminie do 2 miesięcy od dnia wpływu wniosku do Urzędu.

Tryb odwoławczy:
Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach za pośrednictwem Burmistrza w terminie 14 dni od doręczenia decyzji.

Opłaty

107 zł. - opłata skarbowa za wydanie zezwolenia na rachunek Urzędu Gminy we Włoszczowie

Numer konta PKO BP: 59 1020 2733 0000 2102 0003 9578

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Gminy Włoszczowa
ul. Partyzantów 14
29-100 Włoszczowa
pok. nr 17

Sprawozdawczość:

Sprawozdanie z działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Włoszczowa:

 • podmiot prowadzący działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych jest obowiązany do sporządzenia kwartalnych sprawozdań,
 • sprawozdanie należy przekazać w terminie do końca miesiąca następującego po kwartale, którego dotyczy.


Sprawozdanie zawiera:

- informacje o ilości i rodzaju nieczystości ciekłych odebranych z obszaru danej gminy,
-  informacje o sposobach zagospodarowania nieczystości ciekłych, wraz ze wskazaniem
   stacji  zlewnej, do której zostały przekazane odebrane nieczystości ciekłe,
- liczbę właścicieli nieruchomości, od których zostały odebrane nieczystości ciekłe,
- wykaz właścicieli nieruchomości, z którymi w okresie objętym sprawozdaniem zawarł  
   umowy na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych, oraz   
   wykaz właścicieli nieruchomości, z którymi umowy te uległy rozwiązaniu lub wygasły.
   W wykazach zamieszcza się imię i nazwisko albo nazwę oraz adres właściciela   
    nieruchomości, a także adres nieruchomości.

Załącznik:
Wniosek o udzielenie zezwolenia

7 kwietnia 2016
Czytaj więcej o: Zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych