Terminy składania deklaracji i płatności

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

I. TERMINY SKŁADANIA DEKLARACJI PODATKOWEJ

OSOBY PRAWNE podatek od nieruchomości - do dnia 31 stycznia,

 • podatek rolny – do dnia 15 stycznia,
 • podatek leśny – do dnia 15 stycznia,
 • podatek od środków transportowych – do dnia 15 lutego.


OSOBY FIZYCZNE

 • podatek od środków transportowych – do dnia 15 lutego.


Uwaga! Jeśli obowiązek podatkowy powstał po w/w terminach, to termin składania deklaracji wynosi 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.

Deklarację na podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny i podatek od środków transportowych prosimy przesłać lub złożyć osobiście na adres:
Urząd Gminy Włoszczowa
Ul. Partyzantów 14
29-100 Włoszczowa

II. TERMINY PŁATNOŚCI PODATKÓW

OSOBY PRAWNE

 • podatek od nieruchomości – płatny w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminie: do dnia 15 każdego miesiąca, a za styczeń do dnia 31 stycznia,
 • podatek rolny – płatny w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminach: do dnia 15 marca, 15 maja,15 września, 15 listopada,
 • podatek leśny - płatny w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminach: do dnia 15 każdego miesiąca,
 • podatek od środków transportowych – płatny w dwóch równych ratach do dnia 15 lutego i do dnia 15 września.


Uwaga! Jeżeli obowiązek podatkowy w podatku od środków transportowych powstał:
1. po dniu 1 lutego, a przed dniem 1 września roku podatkowego, podatek za ten rok płatny jest w dwóch równych ratach w terminach:

 • w ciągu 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego – I rata,
 • do dnia 15 września roku podatkowego – II rata;

2. po dniu 1 września podatek jest płatny jednorazowo w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego.

OSOBY FIZYCZNE

 • podatek od nieruchomości – płatny w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminach: do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września, 15 listopada roku podatkowego,
 • podatek rolny – płatny w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminach: do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września, 15 listopada roku podatkowego,
 • podatek leśny - płatny w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminach: do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września, 15 listopada roku podatkowego.

Uwaga! W przypadku doręczenia decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego później niż 14 dni przed ustawowym terminem płatności – termin płatności podatku wynosi 14 dni od daty otrzymania decyzji.

 • podatek od środków transportowych – płatny w dwóch równych ratach do dnia 15 lutego i do dnia 15 września.


Uwaga! Jeżeli obowiązek podatkowy w podatku od środków transportowych powstał:
1.po dniu 1 lutego, a przed dniem 1 września roku podatkowego, podatek za ten rok płatny jest w dwóch równych ratach w terminach:

 • w ciągu 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego – I rata,
 • do dnia 15 września roku podatkowego – II rata;

2.po dniu 1 września podatek jest płatny jednorazowo w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego.

III. FORMY PŁATNOŚCI
Wpłat z tytułu podatku

 • od nieruchomości,
 • rolnego,
 • leśnego,
 • środków transportowych,
 • oraz opłaty skarbowej

dokonuje się gotówką lub bezgotówkowo na rachunek organu podatkowego.
Gotówką bez dodatkowych opłat można dokonywać wpłat na rachunek:
Urząd Gminy we Włoszczowie bank PKO BP S.A. Nr 59 1020 2733 0000 2102 0003 9578

 • w Banku PKO BP S.A. O/Włoszczowa,
 • w kasie Urzędu Gminy,
 • na terenie sołectw u inkasenta (sołtysa).

W pozostałych placówkach bankowych (innych niż wyżej wymienione) i urzędach pocztowych obowiązuje prowizja bankowa wynikająca z przepisów danej placówki.

Bezgotówkowo – przelewem na wyżej wymienione konto.

KONTAKT
Informacji nt. formy płatności udziela: Wydział Finansowy tel. 41/ 3942669 w. 125, (księgowość podatkowa), 109 (kasa Urzędu).  
Więcej informacji nt. podatków udzielają pracownicy Wydziału Finansowego, w tym:

 • informacje dotyczące podatku od nieruchomości, podatku leśnego i rolnego - osoby fizyczne z terenu Miasta  - tel. 41/ 3942669 w. 103 (wymiar podatku), z terenu gminy 41/ 3942669 w. 129, 200.
 • informacje dotyczące podatku od nieruchomości, podatku leśnego i rolnego - osoby prawne - tel. 41/ 3942669 w. 113.
 • informacje dotyczące podatku od środków transportowych osoby prawne i fizyczne - tel. 41/ 3942669 w. 103.