Skrzynka podawcza ePUAP

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Adres skrzynki ePUAP - /q59v3cmi6k/skrytka

Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 września 2005 roku w sprawie warunków organizacyjno - technicznych doręczania dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym (Dz. U. Nr 200 poz. 1651) Urząd Gminy we Włoszczowie przystąpił do projektu ePUAP (elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej) realizowanego przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Gminy we Włoszczowie umożliwia złożenie dokumentów elektronicznych  podpisanych ważnym kwalifikowanym elektronicznym podpisem cyfrowym.

Aby złożyć dokumenty należy wybrać adres: http://epuap.gov.pl zalogować się w platformie ePUAP po uprzednim założeniu konta użytkownika. Konta sa bezpłatne. Dokumenty przekazuje się poprzez wypełnienie formularza i dołączenie załączników w formie elektronicznej.

Wykorzystanie podpisu elektronicznego na platformie ePUAP

Platforma ePUAP z założenia obsługuje dokumenty elektroniczne o formacie danych XML, to znaczy wszystkie wzory dokumentów elektronicznych występujące w centralnym repozytorium wzorów dokumentów elektronicznych posiadające schematy (schemy) XML. Zatem bezpieczny podpis elektroniczny musi posiadać format kwalifikowanego podpisu elektronicznego XAdES. Podpis elektroniczny będzie stosowany w coraz to większym spektrum usług świadczonych nie tylko przez administrację publiczną.
Zgodnie Art. 58 ust. 2 ustawy o podpisie elektronicznym organy władzy publicznej są zobowiązane od 1 maja 2008 r. do przyjmowania dokumentów w postaci elektronicznej (wnoszenia podań i wniosków oraz innych czynności w postaci elektronicznej). Dokumenty elektroniczne kierowane do organu władzy publicznej muszą być podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym na podstawie Art. 63 §3a Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. 2000r. nr 98 poz. 1071).

Platforma ePUAP umożliwia organom władzy publicznej spełnienie tego wymogu poprzez udostępnienie infrastruktury usług pozwalających na posiadanie elektronicznej skrzynki podawczej oraz użycie wzoru dokumentu elektronicznego umieszczonego w centralnym repozytorium dokumentów elektronicznych.
ePUAP spełnia warunki techniczne oraz warunki bezpieczeństwa udostępniania formularzy i wzorów, o których mowa w Art. 58 ust. 3 ustawy o podpisie elektronicznym oraz zawartych w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2007 r. w sprawie warunków udostępniania formularzy i wzorów dokumentów w postaci elektronicznej (Dz. U. 2007r. nr 151 poz. 1078 ) wydanym przez Ministra właściwego do spraw informatyzacji.

Elektroniczna skrzynka podawcza na platformie ePUAP spełnia wymogi prawa, a w szczególności:

 • wystawianie urzędowego poświadczenia odbioru zgodnego z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 września 2005 r. w sprawie warunków organizacyjno-technicznych doręczania dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym ( Dz. U. 2005r. nr 200 poz. 1651);
 • współpraca ze sprzętowymi modułami bezpieczeństwa – HSM, spełniającymi określone prawem wymogi techniczne;
 • obsługa dokumentów elektronicznych zgodnie z minimalnymi wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. 2005r. nr 212 poz. 1781).


Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu:

Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym elektronicznym podpisem cyfrowym

Akceptowalne formaty załączników to:

 • DOC, RTF
 • XLS
 • CSV
 • TXT
 • GIF, TIF, BMP, JPG
 • PDF
 • ZIP

Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3MB.

Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.