Polityka Ochrony Danych Osobowych

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Sylwester Cieśla

tel. 41 300 55 99

email: iod@czi24.pl 

Klauzule dotyczące spełniania obowiązku informacyjnego z Art 13  RODO

 

Wydział Organizacyjny:

Klauzula informacyjna dot. monitoringu,

Klauzula informacyjna dot. realizacji umowy o pracę.

Klauzula informacyjna dot. przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na stanowiska, na które nie jest wymagany nabór.

Klauzula informacyjna dot. przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego w wyniku ogłoszonego naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze.

Wydział Spraw Obywatelskich:

Klauzula informacyjna dot. złożenia oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych.

Klauzula informacyjna dot. pełnienia funkcji członka Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych we Włoszczowie.

Klauzula informacyjna dot. pełnienia funkcji członka Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Klauzula informacyjna dot. wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży lub w miejscu sprzedaży, wygaśnięcia zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Klauzula informacyjna dot. realizacji wniosku o dofinansowanie określonego przedsięwzięcia w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Klauzula informacyjna dot. z realizacji dofinansowania określonego przedsięwzięcia zgodnie ze złożonym wnioskiem.

Klauzula informacyjna dot. realizacji  ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych.

Klauzula informacyjna dot. realizacji zadań związanych z procedurą zobowiązania do poddania się leczeniu odwykowemu.

Klauzula informacyjna dot. realizacjI wniosku o wydanie zaświadczenia o figurowaniu w ewidencji działalności gospodarczej.

Klauzula informacyjna dot. wydania skierowania na szkolenia, przewidziane dla strażaków OSP, badań lekarskich oraz wypłaty ekwiwalentu pieniężnego, z tytułu udziału w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym.

Klauzula informacyjna dot. przeprowadzenia procedury na podstawie art. 19a ustawy, zawarcia umowy o udzielenie dotacji oraz realizacji zadania publicznego.

Klauzula informacyjna dot. przeprowadzenia procedury konkursowej, zawarcia umowy o udzielenie dotacji oraz realizacji zadania publicznego.

Klauzula informacyjna dot. wydania zaświadczenia o wliczaniu okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy.

Klauzula informacyjna dot. prowadzenia Rejestru Instytucji Kultury.

Klauzula informacyjna dot. przeprowadzenia procedury konkursowej, zawarcia umowy o udzielenie dotacji oraz realizacji zadania publicznego.

Klauzula informacyjna dot. przyznania stypendiów dla uzdolnionych uczniów klas 7-8 szkół podstawowych.

Klauzula informacyjna dot. przyznania stypendiów Burmistrza dla zamieszkałych w Gminie Włoszczowa studentów uczelni wyższych.

Klauzula informacyjna dot. wyłonienia realizatora świadczeń zdrowotnych, zawarcia umowy i realizacji zadania.

Klauzula informacyjna dot. Programu Włoszczowska Karta Seniora 60+

Klauzula informacyjna dot. nadawania tytułu Honorowego Obywatela Gminy Włoszczowa

 

Wydział Mienia Gminnego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska:

Klauzula informacyjna dot. organizacji  odbioru odpadów komunalnych, w tym pobieranie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Klauzula informacyjna dot. w celu przydziału lokalu z mieszkaniowego zasobu Gminy Włoszczowa,

Klauzula informacyjna dot. celu wydania zaświadczenia potwierdzającego przekształcenie użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego na cele mieszkaniowe w prawo własności.

Klauzula informacyjna dot. celu ustawowych obowiązków nałożonych na Wydział Mienia Gminnego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

 

Wydział Funduszy Pomocowych, Inwestycji i Planowania Przestrzennego:

Klauzula informacyjna dot. prowadzenia postępowań administracyjnych dotyczących wydawania: zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym, licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką, warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych.

Klauzula informacyjna dot. realizacji ustawowych obowiązków związanych z drogami publicznymi.

Klauzula informacyjna dot. postępowań przetargowych.

Klauzula informacyjna dot. zapytań ofertowych o wartości poniżej 130 000 zł.

 

Wydział Finansowy:

Klauzula informacyjna.

 

Kancelaria Główna:  

Klauzula informacyjna.

 

Urząd Stanu Cywilnego:

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego i ustawą z dnia 17 października 2008 r. ozmianie imienia i nazwiska).

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych).

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności).

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w rejestrze danych kontaktowych.

Klauzula informacyjna dot. Programu Włoszczowska Karta Dużej Rodziny.

Klauzula informacyjna dot. wyborów.