Druki do pobrania

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Druki do pobrania.

W dziale tym zamieszczamy najważniejsze druki, formularze i deklaracje w formie plików PDF oraz DOC do pobrania i wydruku...

 

Wydział Finansowy

Z dniem 1 lipca 2019 r. weszły w życie nowe druki deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny. Druki te obowiązują w stosunku do podatników u których obowiązek podatkowy powstał z dniem 1 lipca 2019 r. Jeżeli obowiązek podatkowy powstał przed dniem 1 lipca 2019 r. lub w latach ubiegłych obowiązują druki deklaracji informacji podatkowych dotychczasowe.

 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z 2019 r. (Dz. U. 2019 poz 1105 Minister Finansów określił wzór informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny. W Dz. U. z 2019 r. poz. 1104 Minister Finansów określił wzór informacji o nieruchomościach i obiekatach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości, w Dz. U. z 2019 r. poz. 1126 Minister Finansów określił wzory informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny. Poniżej wzory deklaracji i informacji na podatek rolny, leśny i od nieruchomości okreśłony przez Ministra Finansów:

Włoszczowski Pakiet Antykryzysowy

 

Deklaracja podatku od nieruchomości - DN-1,

Załącznik Nr 1 do deklaracji na podatek od nieruchomości - ZDN-1,

Załącznik Nr 2 do deklaracji na podatek od nieruchomości - ZDN-2,

Deklaracja podatku rolnego - DR-1,

Załącznik Nr 1 do deklaracji na podatek rolny - ZDR-1,

Załącznik Nr 2 do deklaracji na podatek rolny - ZDR-2,

Deklaracja podatku leśnego - DL-1,

Załącznik Nr 1 do deklaracji na podatek leśny - ZDL-1,

Załącznik Nr 2 do deklaracji na podatek leśny - ZDL-2,

Informacja o podatku od nieruchomości - IN-1,

Załącznik Nr 1 do informacji o podatku od nieruchomości - ZIN-1,

Załącznik Nr 2 do informacji o podatku od nieruchomości - ZIN-2,

Załącznik Nr 3 do informacji o podatku od nieruchomości - ZIN-3,

Informacja o podatku leśnym - IL-1,

Załącznik Nr 1 do informacji o podatku leśnym - ZIL1,

Załącznik Nr 2 do informacji o podatku leśnym - ZIL-2,

Załącznik Nr 3 do informacji o podatku leśnym - ZIL-3,

Informacja o podatku rolnym - IR-1,

Załącznik Nr 1 do informacji o podatku rolnym - ZIR-1,

Załącznik Nr 2 do informacji o podatku rolnym - ZIR-2,

Załącznik Nr 3 do informacji o podatku rolnym - ZIR-3,

Spakowane druki deklaracji w formacie pdf

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

 

Druki deklaracji i informacji określone uchwała Rady Miejskiej we Włoszczowie obowiązujące przy powstaniu obowiązku podatkowego przed dniem 1 lipca 2019 r.:

 

Deklaracja podatku od nieruchomości,

Deklaracja podatku rolnego,

Deklaracja podatku leśnego,

Informacja o podatku od nieruchomości,

Informacja o podatku leśnym,

Informacja o podatku rolnym,

DT1 - Deklaracja na podatek od środków transportowych, DT-1/A - Załącznik do deklaracji DT-1,

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Termin składania wniosków 01.08.2021 – 31.08.2021r.),

Załącznik do wniosku - Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc w rolnictwie lub rybołóstwie inną niż pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołóstwie

Oświadczenie osoby fizycznej do wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Podanie o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach

 

Wydział Funduszy Pomocowych Inwestycji i Planowania Przestrzennego

Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy ,

Wniosek o wydanie wypisu/wyrysu z miejscowego planu,

Wniosek o wydanie wypisu/wyrysu ze studium,

Wniosek o wydanie zaświadczenia o brak miejscowego planu,

Wniosek o wydanie zaświadczenia o rewitalizacji,

Licencja na wykonywanie transportu drogowego taksówką

Uzgodnienie zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych i dworców

Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego  w celu prowadzenia robót

Wniosek o wydanie zezwolenie na umieszczenie reklamy w pasie drogowym i zajęcia pasa drogowego w celu umieszczenia reklamy

Oświadczenie - pas drogowy

 

 Wydział Mienia Gminnego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

Zgłoszenie o wycięcie drzew,

Wniosek o wycięcie drzew,

Wniosek o wydanie decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia,

Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpyłowych i transportu nieczystości ciekłych

Wniosek o dofinansowanie zabiegu sterylizacji/kastracji kota/psa w ramach „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Włoszczowa”.

Oświadczenie dotyczące wykonania zabiegu weterynaryjnego w ramach „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt z terenu Gminy Włoszczowa”

Wniosek o zezwolenie na prowadzenie działalności na terenie gminy Włoszczowa w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami

Wniosek o dofinansowanie demontażu, transportu i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest

Zgłoszenie eskploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków

Rezerwacja miejsca handlowego na targowisku miejskim zlokalizowanym we Włoszczowie przy ul. Targowej

Zarządzenie nr 0050.24.2016 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 02 maja 2016 r. w sprawie ustalenia zasad rezerwacji, wysokości, sposobu poboru opłat za rezerwację miejsc handlowych na targowisku miejskim zlokalizowanym we Włoszczowie przy ul. Targowej.

Wniosek o rezerwację miejsca handlowego na targowisku miejskim

Umowa Rezerwacji miejsca handlowego na targowisku miejskim

Plan targowiska

Zgłoszenie zamiaru wniesienia opłaty jednorazowej z zastosowaniem bonifikaty

Zgłoszenie zamiaru wniesienia opłaty jednorazowej

Wniosek o nadanie numeru

Wydział Spraw Obywatelskich

Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,

Oswiadczenie o wartosci sprzedazy napojow alkoholowych za rok 2021 r.

Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych

Wniosek o wydanie Włoszczowskiej Karty Seniora 60+

Wniosek o przyznanie stypendium dla studentów

Wzór pełnomocnictwa CEIDG

 

Urząd Stanu Cywilnego

Podanie o wydanie aktów

Wniosek o wydanie dowodu osobistego, ( Wniosek należy wydrukować dwustronnie oraz przy użyciu ustawienia "Drukuj w rozmiarze rzeczywistym".)

Wniosek o wydanie zaświadczenia do ZUS lub KRUS

Wniosek o wydanie zaświadczenia o zameldowaniu (dla dziecka)

Wniosek o wydanie zaświadczenia o zameldowaniu (dla siebie)

Pisemna deklaracja dot. obywatelstwa - do wpisania do rejestru wyborców

Wniosek o dopisanie do spisu wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020r. II tura

Wniosek o wpisanie wyborcy do rejestru wyborców

Wniosek o wydanie zaswiadczenia o prawie do głosowania

Wniosek o wydanie zaświadczenia o wspólnym zameldowaniu

Wniosek o wydanie Włoszczowskiej Karty Dużej Rodziny

Wniosek o udostępnienie danych

Wniosek o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL